Privacy Policy

Uw privacy is goed geregeld bij ElektrischWarm


Geachte relatie,

Zoals bekend is sinds 25 mei jl. de Algemene Verordering Gegevensbescheming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat u meer inzicht hebt in hoe uw gegevens worden verwerkt. Deze wijziging heeft gevolgen voor uw privacyrechten.

Wat betekent dit?
Omdat wij veel waarde hechten aan de privacy van onze klanten is onze privacyverklaring aangepast en uitgebreid. In ons privacy statement volgen wij de in de wet hierover vermelde instructie. Met name welke gegevens wij verzamelen en waarom we die verzamelen met als doel de gebruikservaring te verbeteren.

De volgend punten zijn opgenomen
Meer duidelijkheid over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Welke soort persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welke doeleinden. Welke rechten u heeft, denk dan aan het recht op inzage of rectificatie.

Privacy verklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de klanten van ElektrischWarm.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijke informatie
Voor ElektrischWarm is het waarborgen van privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. ElektrischWarm spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van persoonsgegevens, zoals naam, adres en rekeningnummer te waarborgen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Als u besluit aankopen te doen bij ElektrischWarm is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan gegevens die nodig zijn om de bestelling uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

 • Het afhandelen van bestellingen
 • Het communiceren met klanten
 • Het verwerven van nieuwe klanten en overige PR en marketing
 • ​Het voeren van de financiële administratie
   

Categorieën persoonsgegevens
Van klanten: naam, geslacht, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummers, bezoekhistorie, bestelhistorie, bankrekeningnummers.

Grondslag voor gegevensverwerking
ElektrischWarm verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijke verplichting.

Bestelling
Om uw bestelling goed te kunnen uitvoeren is verwerking van bepaalde gegevens noodzakelijk.
Wettelijke plicht
Indien nodig ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.
Gerechtvaardigd belang
Indien een zwaarder gerechtvaardigd belang aan de orde is.
Toestemming

Als ElektrischWarm persoonsgegevens wil verwerken die niet vallen onder de hier genoemde grondslagen, zal vooraf toestemming worden gevraagd.

Delen en doorgeven van persoonsgegevens
ElektrischWarm kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld om uw bestelling te kunnen uitvoeren. Zij krijgen uitsluitend toegang tot de daarvoor noodzakelijke informatie. ElektrischWarm maakt gebruik van softwareprogramma’s. De leveranciers hiervan hebben toegang tot persoonsgegevens. Zij conformeren zich aan ons privacy statement. ElektrischWarm verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt ook geen gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden .

Bewaartermijn
ElektrischWarm waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor de verwerking van uw bestelling en in het vervolg daarop voor de opbouw van een bestelhistorie. Tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van persoonsgegevens
ElektrischWarm hanteert een veiligheidsbeleid waarin maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degene die namens ElektrischWarm betrokken zijn bij de verwerking van uw bestelling(en) of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. Zij die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de klant
U heeft op grond van de AVG rechten. ElektrischWarm vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van de hieronder staande rechtsmogelijkheden.

 • Recht van inzage in uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie betreffende onjuistheid in uw persoonsgegevens.
 • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens als deze verder voor ElektrischWarm niet meer nodig zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking als de juistheid wordt betwist of de verwerking onrechtmatig is. Als ElektrischWarm de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de uitvoering van uw order/bestelling, of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van bewerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.
 • Recht op overdraagzaamheid van de gegevens. U kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door ElektrischWarm over te laten dragen aan een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ElektrischWarm. Bij een dergelijk verzoek zal ElektrischWarm de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking waaraan voor u rechtgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.
   

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van ElektrischWarm kunt u dat ons melden, of u dient uw klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van uw persoonsgegevens.

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
U kunt altijd contact opnemen met de directie van ElektrischWarm.

ElektrischWarm
t.a.v. de directie
Haringburgwal 4
1141 AT  MONNICKENDAM
T: 0299 462734